Diajar Sajarah Sunda Galuh di Situs Astana Gedé Kawali

Diajar Sajarah Sunda Galuh di Situs Astana Gedé Kawali

Diajar mah teu kudu di kelas waé. Kitu numutkeun Bu Eha Khotimah, salah sahiji guru SDN 1 Talagasari, Kacamatan Kawali, Kab. Ciamis, Jawa Barat, Saptu (27/10/2012). Bu Eha ngabringkeun murid kelas opat ka Situs Astana Gedé Kawali pikeun diajar sajarah sacara langsung.

Kabéhna aya 21 murid nu dibawa ka Situs Astana Gedé téh, kalayan geus diwidian ku Ibu Titi Sopiah SPd. Salaku Kepala Sakola. Ieu mangrupa kagiatan pangajaran sajarah anu munggaran di luar kelas anu digagas ku Bu Eha, salah sahiji pangajar di SDN 1 Talagasari.

“Muhun kawitna mah ieu téh kagiatan nu munggaran diluar kelas, supados barudak henteu bosen diajarna.” Kitu pokna Bu Eha ka Sundanews.

Masih numutkeun Bu Eha, dipilihna Situs Astana Gedé Kawali, kulantaran ieu situs mangrupa paninggalan karajaan Sunda Galuh anu kalintang penting pisan dipaluruh. Sabab pangajaran sajarah ngeunaan sajarah Sunda Galuh masih saeutik dina buku-buku sajarah siswa sakola dasar. Sajabana ti éta, Situs Astana Gedé ayana teu pati jauh ti SDN 1 Talagasari.

Barudak sakola nu jumlahna 21 urang téh leumpang ngabring ngajugjug ka Astana Gedé Kawali. Saméméh méré pangajaran sajarah di  situs Astana Gedé, Bu Eha ngajak botram heula jeung sakabéh muridna, bari ngareureuhkeun kacapé.

“Alhamdulilah, barudak ogé raresepeun diajar di luar kelas mah. Jaba saméméh diajar téh botram heula murak timbel di lebet Astana.” Pokna Bu Eha.

Barudak kacida bungahna diajar di jero Astana Gedé. Maranéhna bisa langsung wanoh kana tempat jeung sajarah, nu biasana ngan ukur apal tina buku, kiwari bisa ningali jeung maluruh sacara langsung.***

[alert style=”white”] referensi: sundanews[/alert]